ISB&Index

(Pierke) I.S. Bosschieter, freelance registerauteur/indexer

Voorbeelden

Gedeelte van het register gemaakt door Pierke Bosschieter voor:

De ware toedracht, Ton Derksen, Veen Magazines, 2010. (het boek bevat ook een apart auteursnamenregister)

 

officieren van justitie. Zie ook rechters; waarheidzoekers

en contra-verklaringen  140–141

geloofvolharding bij  146

en een 'goed' verhaal  79

en het Magisch Oog  117

en negatieve feedback  75

selectie op besluitvaardigheid  143

en selectieve herinneringen  136

uitbuiten van emoties in requisitoiren  131

en het verdenkingsyndroom  149

en vermogen tot leugendetectie  51, 52, 119

in zaak Lucia de B  69

O.J. Simson-zaak  211

onbetrouwbaarheid  139–140. Zie ook betrouwbaarheid

onbevooroordeeldheid  13–14, 45, 71, 106. Zie ook bevooroordeeldheid

onderbepaaldheid  26–29

onderzoeksvragen  82

"ont-geloven"  123, 125

oorzakelijkheid  110–111, 112

opa Donker  62

Openbaar Ministerie

en alternatieve scenario's  77

en bekentenis met daderkennis  64–65

belang bekentenissen voor  69

en de Eigenbelang Theorie  62

emoties in de scenario's van  131

en de Fundamentele Attributie Fout  127

en de Geen Lekkage Theorie  68

reactie op herroeping  62

overlevingsbetrouwbaarheid  29, 33–34, 175

 

parole officers  119

passend verhaal, de verleiding van  79–80

polite. Zie recherche/rechercheteams

Poplar-moordenaar  157

Post, Ina. Zie ook zaak Ina Post

bekentenis van  19, 54, 59, 60, 61

meegaandheid van  63

nervositeit van  19, 54, 118

vertrouwen in de rechtsstaat  62

Posthumus, F.  59, 60

power of fiction  130

presumption of guilt  139

primacy effect  128, 141

proces-verbaal  170–171

propensities  183–184, 186

Prosecutor's Fallacy  194–197, 206, 207. Zie ook Defense Fallacy

Ptolemaeïsche theorie  82, 85

Puttense zedenmoord

bekentenissen in  59, 61

erkenning fouten in  173

 

Randi, James  144, 146

Rechercheportret (Poot et al)  37

recherche/rechercheteams

en alternatieve scenario's  77

balpen-zaak  69

en bekentenis met daderkennis  64–65

belang bekentenissen voor  69

en de Eigenbelang Theorie  62

emoties in de scenario's van  131

en de Fundamentele Attributie Fout  127

reactie op herroeping  62

voorkeur voor speciale onderzoeksmethodes bij  19

rechercheurs

en contra-verklaringen  140–141

en het Magisch Oog  117

en negatieve feedback  75

selectie op besluitvaardigheid  143

en selectieve herinneringen  136

en het verdenkingsyndroom  148–149

vermeende onbetrouwbaarheid van negatief bewijsmateriaal  139–140

en vermogen tot leugendetectie  52, 119

en waarnemingstheorieën  37

rechters. Zie ook officieren van justitie; waarheidzoekers

beslissing als sluitsteen  170–171, 174

en contra-verklaringen  140–141

en eerste indrukken  128–129

eigen observaties is bewijsmiddel  118

en de Geen Lekkage Theorie  68

en het Magisch Oog  55, 117

en negatieve feedback  75

en vermogen tot leugendetectie  52, 119

en waarheidsconstructie  167–168, 170, 173

weerlegging alternatieve scenario's  77

rechtspraak, in Verenigde Staten. Zie Amerikaanse rechtspraak

rechtstaat

en constructivisme  171–172

vertrouwen van verdachten in  62–63

rechtszekerheid

baat bij waarheid als ware toedracht  173–174

en constructivisme  170–171

referentieklassen  195–197, 202, 207–208, 210–211

relatieve frequenties  191–192

requisitoiren  131–132

Riegel, Ralff  127–128

Ruiter, Corine de  156, 157

 

safety first-principe  123

scenario's

alternatieve  91

en alledaagse waarheidsvinding  14, 106

bewijswaarde van feiten in  70

bewust een rol geven van  81–82, 140, 148

functie van  103–105

herinterpretatie van strijdige feiten in  86–90, 105

heuristieken voor kritiek op  90–91

en likelihood ratio's  202–203

noodzakelijkheid van  21, 22, 23–24

onderzoek van  77

positief bewijsmateriaal past ook op  76–77

rol in duiden  89

vraag- en zoekfunctie van  25–44, 104, 105

waarneemfunctie van  45–62, 105

in waarschijnlijkheidsargumentatie  205

begin-waarschijnlijkheden van  207–208

geblokkeerde  74–75

en geloofsvolharding  143–149

geloven in voorgesteld  129–132

geloven in voorgesteld, doet alles geloven  141–143

geloven in voorgesteld, doet meer geloven  132–140

geloven in voorgesteld, doet meer geloven, remedie  140–141

gevecht om waarheid tussen  82–91

gevecht om waarheid tussen, in Deventer moordzaak  91–106

harde kern van  82–83, 89–90, 103

heuristieken gebruikt bij uitwerking  89–90

immunisering van  73–74, 91

en likelihood ratio's  199–201, 209–210

en likelihoods  197–198

in overzicht waarheidsvinding  70

en positief bewijsmateriaal  71–77

samenhang binnen  78–79

in waarschijnlijkheidsargumentatie  191–192, 193–195, 212

Schiedammer parkmoord

bekentenissen van Kees B. in  59, 61

erkenning echte fouten in  173

immunisering in  153–154

niet kloppende tijdslijn in  90

voorbij gaan aan strijdig bewijsmateriaal in  152

Schipper, N.  157

'schuldig'. Zie mind-set 'schuldig'

schuld-vooroordelen  148, 150

selectieve herrineringen  135–136

selective recall  135

short-cuts, cognitieve  10–11

sigarettenbrand  73, 204–205

significantie-niveau  207

Sjerps, Marjan  199

Spinoza-model  123–126, 142

stelling van Bayes  189, 197–198

suggestibiliteit  64

superrefractie  92–95

Surinamers  53

 

Telfort  94

Tetteroo, Theo  59, 61

theorie-afhankelijkheid

van feiten  46–55

van feiten, bewijswaarde van  55–57, 58, 68–69

van scenario's  132

van waarheidsvinding  13, 57–58, 106, 133

van waarnemingen  26–37

theorieën

en bewijswaarde  55–57, 58, 68–69, 70

in overzicht waarheidsvinding  70

rol binnen waarheidsvinding  25, 70

en waarnemingen  25–36, 29–34, 34–35, 36–37, 37–38, 41–44

theoriegeladenheid. Zie ook theorie-afhankelijkheid

van waarnemingen  26–44

Townsend, Jerry Frank  63

truth-bias  119

Twee dialogen (Galileo)  153

twijfel  123, 125, 141

 

uitputting  63

USA. Zie Amerikaanse rechtspraak

 

vaas van Rubin  26

Vasques, David  66

verdachten

bekentenissen van  58–64

en eerste indruk over betrouwbaarheid  126–127

gevoeligheid voor suggesties tijdens verhoren  64

lekken daderkennis naar  65–68

meegaandheid tijdens verhoren  63–64

nervositeit van  19, 54, 112, 113, 118, 127

uitputting tijdens verhoren  63

valse bekentenissen van  60–64

en het verdenkingsyndroom  148–149

vertrouwen in de rechtsstaat  62–63

verdenkingsyndroom  148, 150

verhoren

gevoeligheid van verdachte voor suggesties tijdens  64

lekken van daderkennis tijdens  65–68

meegaandheid verdachte tijdens  63–64

misleiding verdachte tijdens  63

uitputting van verdachte tijdens  63

verslaglegging van  67

verklaringen  78–80, 167. Zie ook contra-verklaringen